Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Anvisningar för sökande 2017

Institutionen för historiska studier
Göteborgs universitet

 

Institutionen för historiska studier utlyser fyra anställningar som doktorand i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi och historia. Tisdag 28 feb 2017, kl. 24:00 är sista tidpunkt för ansökan.

Ansökan

Ansökan görs i Sökandeportalen, Göteborgs universitets nätbaserade system för att söka anställningar, där allt material laddas upp i elektronisk form.

Det ifyllda formuläret i Sökandeportalen utgör grund för ansökan. Dessutom skall fyra olika bilagor laddas upp elektroniskt. Bilagorna utgör underlag för beredning av ansökningar och de skall namnges och rubriceras efter efterfrågat innehåll.

Bilaga 1. Studieintyg (filnamn: ”Andersson studieintyg 1”, ”Andersson studieintyg 2” o.s.v.)

Här bifogas examensbevis och/eller studieintyg från Ladok, eller motsvarande. Intygen ska visa att kraven på grundläggande behörighet uppfylls liksom kraven på särskild behörighet i enlighet med allmän studieplan för aktuellt forskarutbildningsämne. Om den sökande inte uppfyller kraven så som de anges i studieplanen under rubriken ”Behörighetsvillkor och förkunskapskrav”, utan anser sig behörig med hänvisning till formuleringen ”motsvarande kunskaper” eller liknande, skall ett separat dokument (”Andersson studieintyg behörighet”) tydligt klargöra på vilka grunder den sökande anser sig ha motsvarande kunskaper.

Bilaga 2. Skrifter (filnamn: ”Andersson skrift 1”, ”Andersson skrift 2” o.s.v.)

Här bifogas examensarbeten från avancerad nivå samt eventuellt övriga relevanta publikationer. Maximalt fem skrifter kan bifogas; skrifter utöver dessa kan förtecknas separat.

Bilaga 3. Projektbeskrivning (filnamn: ”Andersson projektbeskrivning”)

Här bifogas en självständigt utformad beskrivning av den sökandes tänkta avhandlingsarbete. Beskrivningen får omfatta högst åtta sidor (högst 24000 tecken med mellanslag inräknade) och kan vara på svenska, danska, norska eller engelska. Avhandlingsplanen bör innehålla en tydlig problemformulering i anslutning till att undersökningen presenteras, samt en motivering till att problematiken bör utforskas närmare. Introduktionen av problemställningen bör leda till en beskrivning av undersökningens mer precisa syfte, som inbegriper relevanta frågor som undersökningen är tänkt att besvara och/eller de hypoteser som avses att bli prövade.
Den bör innehålla en kortare forskningsöversikt, som klargör vad som tidigare är gjort på området och hur den sökandes undersökning förhåller sig till detta: vad som kan vidareutvecklas, men också vad som eventuellt varit otillfredsställande behandlat.

I avhandlingsplanen bör undersökningens teoretiska perspektiv klargöras och motiveras. I anslutning till detta skall ett metodiskt avsnitt förklara och motivera de källor, arbetsinstrument och analystekniker som ska utnyttjas i undersökningen. Planen kan också innehålla en preliminär disposition eller lista över olika moment i avhandlingsarbetet liksom resonemang kring en översiktlig tidsplan för arbetsprocessen.
Avhandlingsplanen bör vara skriven på ett sådant sätt att nämnda punkter behandlas som led i ett fortlöpande, logiskt sammanhängande resonemang, där problemformuleringen utgör grunden för det övriga.

Bilaga 4. Personligt brev (laddas upp under rubriken ”Personligt brev”)

Här bifogas en kort motivering för att söka till forskarutbildning i historia och den sökande kan också avge förslag på handledare.
För teknisk support rörande Sökandeportalen hänvisas till rekytering@gu.se. För frågor rörande innehållet i ansökan hänvisas till phd@history.gu.se.

Bedömning

Antagning och urval av sökande skall enligt Högskoleförordningens 7 kapitel ske med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Som underlag för denna bedömning tjänar den sökandes examensarbeten samt plan över tänkt avhandlingsarbete. Projektplan och bilagda arbeten bedöms utifrån följande kriterier: a) forskningens relevans (problemformuleringens betydelse för ämnets kunskapsutveckling samt dess relation till teori och tidigare forskning), b) forskningens genomförbarhet (relevanta metoder och källor), c) forskningens originalitet (självständighet i relation till ämnets kunskapsutveckling), d) anförda skrifters kvalitet med avseende på a), b) och c) ovan. Antagning och urval sker dels med beaktande av den sökandes förkunskaper och meriter, dels med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning.

Beredning

Ansökan bereds inom ämneskollegiet för historia samt institutionens beredningsgrupp för forskning och forskarutbildning (FOFU). Förslag till beslut om antagning fattas på FOFUs möte. FOFU-gruppens förslag delges Institutionsrådet och prefekten fattar beslut om antagning. Processen beräknas vara avslutad 31 maj 2017.

 

Frågor om ansökan?

Frågor om ansökan skickas till phd@history.gu.se

Teknisk support Sökandeportalen

För frågor eller support om Sökandeportalen, kontakta Göteborgs universitet via rekrytering@gu.se.

Kontaktinformation

Ingela Wiman

Box 200, 405 30 GÖTEBORG, E423

Telefon:
031-786 49 08

Sidansvarig: Cecilia Köljing|Sidan uppdaterades: 2017-02-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?